Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

یافته

معرفی مؤسسات معتبر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته

آرمان صفایی* آیا کارآفرینی قابل آموزش است‌؟ ‌نظریات متعددی در این حوزه مطرح شده است تعداد معدودی از نظریات با آموزش کارآفرینی مخالف بوده‌اند، تعداد بیشتری نیز موافق. بررسی ادبیات مرتبط با…

اشاعه آموزش های مهارتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تأکید کرد : اشاعه آموزش های مهارتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته دکتر کورش پرند، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: اشاعه آموزش‌های مهارتی در…

اشاعه آموزش های مهارتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تأکید کرد :اشاعه آموزش های مهارتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته دکتر کورش پرند، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: اشاعه آموزش‌های مهارتی در…