Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

گیت

ایده خلاقانه گیت سبز

معمولا برای برقراری نظم عبور مردم، از دستگاه‌هایی با میله‌های گردان در فروشگاه‌ها و ایستگاه‌های مترو و ادارات و خیلی جاهای دیگر استفاده می‌شود که به آنها گیت می گویند. هرنفر برای عبور بایستی…