Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

گلستان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان برای تأمین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی‌و تخصصی مصوب هیات…