Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

گریزی

بازی دوم: ریسک گریزی

بازی های آموزشی برای سازمان های یادگیرنده بازی دوم: ریسک گریزی اگر شما به دنبال راهی هستید تا از طریق سرگرمی، خلاقیت و نوآوری سازمان خود را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل کنید، می توانید از…