Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کارکنان

در استخدام کارکنان بااستعداد، پول واقعا چیز بی ارزشی است

پرواضح است که با تغییرات بازار انتظارات کارمندان هم تغییر می کند. صاحبان هر تجارتی به خصوص استارتاپ ها در تلاش هستند تا کارمندان با استعداد را جذب و حمایت کنند. بیش از نیمی از کارکنان…