Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

نوار

ایده نوار ورزش بیماران

همان طور که می دانید بیماران ساعات زیادی را باید در تخت بگذارنند و کمتر حرکت داشته باشند. البته با این هزینه‌های سرسام‌آور تخت‌های بیمارستانی شاید بگویید بهتر! کمال استفاده را می‌برند ولی…