Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

نهال،

کاشت نهال، برداشت سود

گزارشی از کسب‌وکار نهال‌کاری در ایران کاشت نهال، برداشت سود بیش از ۱۰هزار سال از زمانی که انسان به کشت و کار و کشاورزی مشغول شد، می‌گذرد. در این مدت یک راه غالب برای افزایش درختان ثمری یا…