Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

نقش

نقش فرشتگان در زنجیره سرمایه گذاری زیست بوم کارآفرینی ایران چیست؟

با ابراز تمایل نهادهای دولتی و خصوصی به ورود به فضای کارآفرینی نوآورانه کشور، انتظار این می رود که زیست بوم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مربوطه آن شکل بهتری به خود بگیرد... خوشفکری

نقش فرشتگان در زنجیره سرمایه گذاری زیست بوم کارآفرینی ایران چیست؟

با ابراز تمایل نهادهای دولتی و خصوصی به ورود به فضای کارآفرینی نوآورانه کشور، انتظار این می رود که زیست بوم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مربوطه آن شکل بهتری به خود بگیرد... خوشفکری

نقش فرشتگان در زنجیره سرمایه گذاری زیست بوم کارآفرینی ایران چیست؟

با ابراز تمایل نهادهای دولتی و خصوصی به ورود به فضای کارآفرینی نوآورانه کشور، انتظار این می رود که زیست بوم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مربوطه آن شکل بهتری به خود بگیرد و آرام آرام رشد…

نقش انتقال تفکر کارآفرینی در آموزش دانش آموزان در جهت گیری تحصیلی

پویان مبتهج کارشناس اقتصادی دانش آموخته دانشگاه چالمرز آموزش و پرورش یکی از مهم ترین ارکان رشد و آموزش دانش آموزان و نوجوانان به حساب می اید. خانه دوم دانش آموزان برای کسب مهارت های…

نقش فرضیه در استارتاپ!

بدون شک همه ما ایده‌های فراوانی برای اجرا نمودن در ذهن داریم که گاه آن را اجرایی و گاه از خیر اجرایی شدن آن می‌گذریم! در استارتاپ ها و راه‌اندازی یک کسب کار ایده‌ها معمولاً برای حل یک مشکل و…