Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

معضل

«فرصت امروز» بازار تولید مرکبات را بررسی می کند / کمبود واحد های فرآوری؛ معضل مرکبات ایران

«فرصت امروز» بازار تولید مرکبات را بررسی می کند / کمبود واحد های فرآوری؛ معضل مرکبات ایران کشت اقتصادی مرکبات در ایران از ۳۰۰سال پیش در شمال کشور آغاز شد و سپس در سایر مناطق از جمله استان…