Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

معرکه

سر پیری و معرکه گیری

سر پیری و معرکه گیری این عبارت را برای افرادی شنیده بودیم که در زمان پیری به فکر ازدواج یا حتی تجدید فراش می افتادند. البته برای بچه دار شدن در سنین بالا نیز کاربرد دارد. اما در این جا…