Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مرکبات

گزارشی از اولویت های سرمایه گذاری در بازار مرکبات / انبار و صنایع فرآوری بسازید

گزارشی از اولویت های سرمایه گذاری در بازار مرکبات / انبار و صنایع فرآوری بسازید از جمله مهم ترین مشکلات تولید در ایران این مسئله است که بسیاری از گام های تولیدی در ایران، در نخستین گام های…

«فرصت امروز» بازار تولید مرکبات را بررسی می کند / کمبود واحد های فرآوری؛ معضل مرکبات ایران

«فرصت امروز» بازار تولید مرکبات را بررسی می کند / کمبود واحد های فرآوری؛ معضل مرکبات ایران کشت اقتصادی مرکبات در ایران از ۳۰۰سال پیش در شمال کشور آغاز شد و سپس در سایر مناطق از جمله استان…