Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مدل B2B

چرا یک کارآفرین موفق باید از مدل B2B در کسب و کار خود استفاده کند؟

چرا یک کارآفرین موفق باید از مدل B2B در کسب و کار خود استفاده کند؟ دیلون می‌گوید «در مدل B۲B کسب‌و‌کارها در تصمیم‌گیری خود ثبات بیشتری دارند. یک قیمت و یک بودجه وجود دارد.» این امر…