Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

متوسط

توسعه محصول جدید در کسب و کارهای کوچک و متوسط : نو آوری و خلاقیت

محیط در بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار پویا است. و به دنبال آن نیاز ها و خواسته‌های مشتریان هم با توجه به ویژگی های محیطی تغییر پذیر هستند و در واقع به عوامل محیطی بستگی دارند.…