Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

مانده

گزارشی از سرمایه گذاری در تولید یخچال های صنعتی / وضعیت سرما ثابت مانده است

گزارشی از سرمایه گذاری در تولید یخچال های صنعتی / وضعیت سرما ثابت مانده است امروزه مغازه ای وجود ندارد که در آن اثری از لوازم و وسایل اساسی سرمازا نباشد. وسایل سرماساز جزو ضروری ترین و مهم…