Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فین‌تک

آموزه هایی کلیدی برای فین‌تک ایران

در دنیا تا چند سال پیش فین تک بیشتر بر روی پرداخت، انتقال پول، سرمایه گذاری جمعی و وام فرد به فرد محدود و متمرکز بود. اما در طی چند سال اخیر نوآوری ها و پیشرفت های فناورانه موجب شده است تا…