Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ذهن

چطور درکارهایمان با ذهن فرسوده، خلاقیت داشته باشیم؟(بخش اول)

هیچ چیز مثل احساس فرسودگی روانی نمی تواند موتور خلاقیت ذهن شما را خاموش کند. با این وجود کارکنان بسیاری از مشاغل نیاز خواهند داشت فارغ از موقعیت و حالت ذهنی خود، در چشم به هم زدنی موتور…

چطور درکارهایمان با ذهن فرسوده، خلاقیت داشته باشیم؟(بخش دوم)

۵- دست از نگرانی بردارید دنیای کسب و کار دنیای کسانی است که خودشان آغازگر راهی می شوند. این موضوع کارآفرینان را در مواقع افت سرعت یا توقف، به متهم کردن خود رهنمون می کند. به هر دلیلی…