Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ترهستند

گزارشی از سرمایه گذاری در روغن کشی زیتون / خالص ها گران ترهستند

گزارشی از سرمایه گذاری در روغن کشی زیتون / خالص ها گران ترهستند با وجود کمبودهایی که در زمینه های کشت و برداشت زیتون در کشور به چشم می خورد اما همان میزانی نیز که برداشت می شود، نیاز به…