Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بازار

ابزار شناسایی آمادگی بازار و فنی ایده استارتاپی

بلوغ یک محصول از نظر فنی و بازار عامل تعیین کننده در موفقیت محصول است.شناسایی دقیق سطح بلوغ نیازمند ابزاری است که بتوان با کمک شواهد موجود سطح بلوغ فناوری را ارزیابی نمود. با کمک ابزاری که…

چارچوب کلی راه اندازی شتابدهنده استارتاپ‌ منطبق با فرصت‌های نوین بازار ایران

اکنون در دنیا، موج دوم شتابدهنده های سازمانی/ شرکتی با هدف ایفای نقش مهمی در رشد، تکمیل و گسترش اکوسیستم محصولی و خدماتی کسب و کار آن سازمان/شرکت، به راه افتاده است. مشارکت... خوشفکری