Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

اندازه

قدرت یک زنجیر به اندازه ی قدرت ضعیف ترین حلقه آن است

قدرت یک زنجیر به اندازه ی قدرت ضعیف ترین حلقه آن است آمریکایی ها در سال 1986 وقتی می خواستند سفینه ی چلنجر را به فضا بفرستند، برای جلب توجه جهانیان و اطمینان از کار خود شان، یک معلم مدرسه را…