Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

استارتاپ ویکند گردشگری

استارتاپ ویکند گردشگری بهشتی

استارتاپ ویکند گردشگری بهشتی استارتاپ ویکند گردشگری بهشتی توسط شرکت مهتاب و با حمایت شرکت سفرهای علی بابا و مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ شهریورماه در دانشگاه شهید بهشتی…