Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

اختراع

معرفی، ایده‌بازار بازاری برای فروش ایده و اختراع

ایده‌بازار رویدادی است که توسط اداره کل انجمن‌های علمی دانشجویی و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک) برگزار می‌شود. این بازار باهدف تحقق کارآفرینی مبتنی بر ایده‌پردازی و…