Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

آموزش کارآفرینی

با آموزش های دکتر “مارتین لوتر کینگ” کارآفرین بهتری شوید

با آموزش های دکتر "مارتین لوتر کینگ" کارآفرین بهتری شوید کینگ از جنبه‌های بسیاری یک رهبر بزرگ بود: یک رهبر حقوق مدنی، یک رهبر مذهبی و یک رهبر آفریقایی-آمریکایی. چگونه آموزه‌ها، سخنرانی‌ها،…