Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

آمادگی

ابزار شناسایی آمادگی بازار و فنی ایده استارتاپی

بلوغ یک محصول از نظر فنی و بازار عامل تعیین کننده در موفقیت محصول است.شناسایی دقیق سطح بلوغ نیازمند ابزاری است که بتوان با کمک شواهد موجود سطح بلوغ فناوری را ارزیابی نمود. با کمک ابزاری که…