Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

آراویند

بیمارستان آراویند: بزرگترین چشم پزشکی دنیا که نیازمندان را رایگان درمان می کند

اشاره: بیش از ۵۰ درصد نابینایی‌های قابل درمان جهان بر اثر بیماری “آب مروارید” (Cataract) ایجاد می‌شوند. علی رغم آن که عمل جراحی “آب مروارید” در مقایسه با سایر عمل‌های…

بیمارستان آراویند: بزرگترین چشم پزشکی دنیا که نیازمندان را رایگان درمان می کند

اشاره: بیش از ۵۰ درصد نابینایی‌های قابل درمان جهان بر اثر بیماری “آب مروارید” (Cataract) ایجاد می‌شوند. علی رغم آن که عمل جراحی “آب مروارید” در مقایسه با سایر عمل‌های…

بیمارستان آراویند: بزرگترین چشم پژشکی دنیا که نیازمندان را رایگان درمان می کند

اشاره: بیش از ۵۰ درصد نابینایی‌های قابل درمان جهان بر اثر بیماری “آب مروارید” (Cataract) ایجاد می‌شوند. علی رغم آن که عمل جراحی “آب مروارید” در مقایسه با سایر عمل‌های…