Take a fresh look at your lifestyle.
مرور رده

کارآفرینی زنان

نقش زنان کارآفرین و تعاونگر در توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی

تحقیقات به وضوح نقش فعالیت های زنان در بخش های مختلف و اهمیت حضور آن‌ها را روشن ساخت. بانک جهانی، زنان دربردارندة ۵۰% نیروی کار کشاورزی در جهان هستند که در برخی کشورها این میزان حتی به ۷۰…

آموزش کارآفرینی از سیر تا پیاز

آموزش کارآفرینی از سیر تا پیاز مطالعه مقاله هایی که در لیست زیر جمع آوری شده است، به شما کمک میکند تا به یک کارآفرین موفق تبدیل شوید: چگونه مغز خود را برای تبدیل شدن…