Take a fresh look at your lifestyle.
مرور رده

کارآفرینی زنان

نقش زنان کارآفرین و تعاونگر در توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی

تحقیقات به وضوح نقش فعالیت های زنان در بخش های مختلف و اهمیت حضور آن‌ها را روشن ساخت. بانک جهانی، زنان دربردارندة ۵۰% نیروی کار کشاورزی در جهان هستند که در برخی کشورها این میزان حتی به ۷۰…