Take a fresh look at your lifestyle.

آشنایی با بحران های روحی پیش روی کارآفرینان و روش های مواجهه با آنها

بحران های روحی پیش روی کارآفرینان چیست و چگونه باید با آنها مواجه شد؟ شاید شما هم وقتی اولین بار ایده کارآفرینی خود را با دیگران مطرح کرده اید با جملاتی از این دست مواجه شده‌باشید: ” زده به…