Take a fresh look at your lifestyle.

معرفی کتاب “خلاقیت در ریاضیات و مهندسی”

235

کتاب خلاقیت در ریاضیات و مهندسی تالیف ریاضی دان کشور آقای پرویز شهریاری است . او در مقدمه این کتاب می گوید :” زندگی پر از مساله است ، مساله های خاص شما ، هیچ نمونه و روشی هم برای آن وجود ندارد.در برابر هر مساله ای که قرار می گیرید ، باید خودتان آن …

نوشته معرفی کتاب “خلاقیت در ریاضیات و مهندسی” اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.