Take a fresh look at your lifestyle.

ترفندهای ذهنی که باعث می شود دیگران کمک کنند شما در کارتان پیشرفت کنید.(بخش دوم)

186

با سکوت جواب دهید

وقتی
سوالی از کسی پرسیدید و او بسیار دیر پاسخ داد، برای جلو بردن مکالمه خود را تحت
فشار نگذارید. سکوت کردن به نفع شما می باشد. در لحظات سکوت مردم احساس می کنند که
باید صحبت کنند، مخصوصا زمانی که توپ در زمین آنها باشد. این روش بسیار خوب است
اگر احساس کردید پاسخ خود را نگرفتید حرف بزنید وگرنه سکوت بهترین پاسخ خواهد بود.

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.