Take a fresh look at your lifestyle.

آناتومی صاحب کسب و کار کوچک موفق (بخش اول)

225

در
بسیاری از تحقیقات علمی که درباره ی مدیران موفق انجام شده به این نتیجه دست
یافتند که افرادی گشاده رو و خوش مشرب بسیار سریع تر از افرادی که این ویژگی را
ندارند تمایل دارند رشد و پیشرفت کنند.بناربراین بهترین مدیران اجرایی افراد خاضع
و فروتن هستند.افرادی که بسیار ثروتمند هستند اکثرا کمتر خرج می کنند چون قدر
دارایی خود را می دانند بیشتر سعی می کنند داراییشان را در جایی سرمایه گذاری کنند
تا چند برابر بیشتر از آن پول را کسب کنند و سرمایه شان دیگر صفر نمی شود .

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.