Take a fresh look at your lifestyle.

برنامه های MBA بیشتر بر روی کار آفرینان تمرکز می کند.

231

تحقیقات
جدید نشان می دهد مدارس کسب وکار بعد از فارغ التصیلی دانشجویان خود تلاش می کنند
تا آن ها را آماده برای شروع و اجرای کسب وکار خود کنند.

طبق مطالعه ای که توسط انجمن جهانی مدارس کسب وکار انجام شد
نشان می دهد که علاقه مندی افراد برای کارآفرین شدن پروژه ی رو به رشدی است .
بیشتر برنامه های آموزشی مدیریت کسب وکار با تنوع بسیار زیادی برای کارآفرینان رو
به افزایش است. به طور خاص، برنامه های کارآفرینی مورد مطالعه ترکیبی از یادگیری
مبتنی بر تجربه و کلاس درس سنتی می باشد.

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.