Take a fresh look at your lifestyle.

انجام گام هایی برای اینکه در کارها بهتر تصمیم گیری کنید.

289

تصمیم گیری و تصمیم سازی برای هر مدیر و رهبری یک نقش بسیار اساسی و مهم است.برای بسیاری از مردم و حتی
مدیران تصمیم گیری کاری سخت و آزاردهنده است. این می تواند به دلیل یکی از موانع
زیر باشد :

ترس از خطا در تصمیم گیری

کمبود رویکرد ساختاریافته
برای تصمیم گیری

به تعویق انداختن

عدم شفافیت

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.