Take a fresh look at your lifestyle.

چطور به کودکانتان مسایل مدیریت هزینه رو یاد دهید؟(بخش اول)

304

آموزش مسائل مالی به فرزندان و پرورش عادات مالی خوب
در آنها دارای مزایای بلند مدت بوده و تلا شی ارزنده به شمار میآید. بی توجهی
والدین در این باره می تواند پیامدهایی ناخوشایند برای آتیه فرزندان به همراه
داشته باشد. متاسفانه برخی والدین در آموزش مسائل مالی به فرزندان خود کوتاهی می
کنند زیرا فکر می کنند که اساسا حرف زدن راجع به پول به فرزندان درست نیست یا برای
این کار وقت و پول کافی دراختیار ندارند. والدین صرف نظر از هر سطحی از درآمد
وظیفه دارند فرزندان رابا پول و مسائل پیرامون آن آشنا سازند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.