Take a fresh look at your lifestyle.

آیا به انداره کافی برای کارآفرین بودن باهوش هستید؟(۱)

277بسیاری از
افراد احساس می کنند که چون خیلی باهوش نیستند، نمی توانند یک کارآفرین باشند، این
در حالی است که به نظر می رسد هنوز هیچ دلیل و مدرک قانع کننده ای بر این وجود
ندارد که هوش بالا یک شرط لازم برای سبک زندگی امروز است. همه ما می دانیم که
اتفاقا بیشتر کسب و کارهای موفق در ابتدا توسط اشخاصی راه اندازی شده است که از
مدرسه اخراج شده بودند و براساس بسیاری از منابع، باهوش های خیابانی و یا به
عبارتی باتجربه ها، باهوش های کتابی و یا به عبارتی باهوش ها را مغلوب می سازند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.