Take a fresh look at your lifestyle.

راه کارهای اساسی برای اینکه در هر گفتگویی شما پیروز باشید(بخش دوم)

260

۴برداشت هر یک از طرفین را
درک کنید

شما برای دفاع از نقطه نظر خود به مدارک
و شواهدی نیاز خواهید داشت، اما این شواهد هر چقدر هم که قانع کننده باشند، هیچگاه
به تنهایی شما را پیروز یک بحث نخواهند کرد. درک گفته های هر یک از طرفین (شرحی که
برای درک زندگی و دنیای پیرامون به خودمان می گوییم)، کلید واقعی از بین بردن
ناسازگاری هاست. در واقع، تقریباً تمام تقابل های انسانی ناشی از همین برداشت های متفاوت
از زندگی و دنیای پیرامون است
.

برداشت شما ممکن است این باشد که به
عنوان همسر، همیشه حامی شریک زندگی خود بوده اید و مثلاً سه مسافرت گذشته ی خود را
در کنار خانواده ی همسر خود گذرانده اید، در حالی که دوست داشته اید آن را طور
دیگری بگذرانید.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.