Take a fresh look at your lifestyle.

به کار بردن ۵شیوه نادرست در کسب وکار.(بخش اول)

269

تمرکز بیش از اندازه روی کسب و کار، آن
هم در دورانی که به فکر رشد هستید، اتفاق غیرمنتظره ای نیست. اما بی توجهی به
زندگی شخصی در این دوران، بر زندگی شغلی ما نیز تأثیرگذار خواهد بود. در واقع
زندگی شخصی ما بیش از آنچه فکر می کنیم به کسب و کار ما ارتباط پیدا می کند. خیلی
راحت می توانیم تصور کنیم این مسائل هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، اما حقیقت این
است که تمام جنبه های زندگی ما به هم مربوط اند. کسب و کار ما زندگی شخصی مان را تحت
تأثیر قرار می دهد، و زندگی شخصی ما کسب و کارمان را
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.