Take a fresh look at your lifestyle.

اقتصاد سبز یکی از مولفه های توسعه پایدار

269

رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: علیرغم آنکه مشاغل سبز و فعالیت های مرتبط با آن در دنیا در حال گسترش است این موضوع در کشورمان ناشناخته است.
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.