Take a fresh look at your lifestyle.

درس های شیگِرو میاموتو برای خلاقیت آدم ها(بخش سوم)

279

بعد از اینکه چهل سالگی را پشت سر
گذاشتم، به شنا روی آوردم و به عنوان یک ورزش اشتیاق زیادی به آن پیدا کردم. درست
بعد از همین دوران بود که سوپر ماریو
۶۴
را ساختیم. من برای ساخت صحنه های شنای زیر آب بازی ماریو، از تجربیات خود در شنا
استفاده های زیادی کردم
.

از هر چیزی می توان الهام گرفت،
بنابراین ذهن خود را باز نگه دارید
. وقتی
بیش از اندازه روی یک رسانه متمرکز می شوید، خود را از فرصت های بی شماری که برای
دیدن چشم انداز ها و دنیاهای منحصر به فرد دیگر می توانید در اختیار داشته باشید
محروم می کنید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.