Take a fresh look at your lifestyle.

شیوه های تشکر از کارمندان با ۷ ابزار(بخش دوم)

266

۴.آنها را به خود نزدیک تر کنید.

کوهن به ارزش قائل شدن برای زمان کسانی
که برایش کار می کنند اصرار می ورزد. او این را اینطور توضیح می دهد: «کارکنان با
انگیزه و با استعداد، بزرگ ترین دارایی هر شرکتی هستند و بدون آنها نمی توان شرکت
را اداره کرد
. پس
به صحبت های آنان گوش دهید. به آنها نزدیک شوید، ناهار را کنار آنان صرف کنید و هر
چقدر در توانتان هست با آنها به گفتگو بپردازید. سپس، از آنان به خاطر سپری کردن
وقتشان در کنار شما قدردانی کنید.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.