Take a fresh look at your lifestyle.

چرا دره سیلیکون موفق شد؟(بخش دوم)

287

روزهای خیلی اولیه

خوب سرچشمه این
الگوی کمک رسانی از کجاست؟ به نظرم بهترین عقیده را ویکتورهوانگ از گروه سرمایه
گذاری
T2
دارد:
چیزی که امروز
ما در دره سیلیکون میبینیم، میراثی از گسترش مرزهای امریکایی است، که نیاز به
ایجاد خود به خودی، جوامعی با اعتماد بالا در میان غریبه هاست
.”

وقتی به گذشته
و نحوه شکل گیری کالیفرنیا نگاهی میاندازیم، مبینیم بیشتر افراد بعد از ماه ها و
سال ها سفر با کالسکه های قطاری

(Wagon Train)
خودشان را به کالیفرنیا رسانده بودند. این مهاجران افرادی بودند قدرتمند،
که به انتخاب خود گروه هایی را که مشتاق ریسک کردن بودند، تشکیل داده بودند. در
مسیری که به سمت نوار ساحلی غرب بود، یک خانواده می توانست به صورت مستقل خودش را
تا کامبرلندگپ در میسوری
Cumberland
Gap in
Missouri
برساند ولی بعد از آن برای ایجاد امنیت باید یکی از گروه های کالسکه های
قطاری را می ساختند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.