Take a fresh look at your lifestyle.

دریافت حمایت مالی در راکت‌هاب

306

راکت‌هاب RocketHub با شعار “جنبش ما” در زمینه جمع‌سپاری فعالیت می‌کند. راکت‌هاب نیز بر اساس ساختار همه چیز یا هیچ چیز حمایت خود را از ایده‌ها انجام می‌دهد، به این معنی که زمانی که یک کمپین ایجاد کردید اگر در زمان ممکن به حد نصاب رسیدید مبلغ را دریافت می‌کنید و درصورتی‌که به حدنصاب زمانی […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.