Take a fresh look at your lifestyle.

کارآفرینان به خدا نزدیکترن(بخش دوم)

273

یافته های شما باعث ایجاد سوال مرغ
و تخم مرغی در ذهن من شد! آیا کارآفرینان به کلیسا جذب می شوند
  یا کلیسا باعث می شود که افراد به
سراغ کسب و کارهای جدید بروند؟

  ما جهت این رابطه را نمی دانیم، ممکن
است کارآفرینان فضایی را پیدا می کنند که در آن ذهن خود را تنظیم می کنند یا بر عکس،
تاثیر کلیسا در آنها باعث می شود که به رهبری و کارآفرینی دست بزنند. ایمان این افراد
دارای منشاء های متفاوتی از مسائل اجتماعی است؛ می تواند از مشتریان، سرمایه
گزاران، کارمندان و مشوقین و ایدۀ اصلی نشأت گرفته باشد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.