Take a fresh look at your lifestyle.

با ۳ شیوه می توانید بفهمید که استارتاپ شما چقدر می‌ارزد.

281

کارآفرینان
نیاز دارند تا استارتاپ خود را ارزش گذاری کنند تا سرمایه جمع کنند، و سرمایه
گذاران نیاز دارند سرمایه گذاری‌های خود را ارزش گذاری کنند تا سیال بودن جریان نقدینگی
را ممکن سازند. از آنجایی که می‌دانیم نه کارآفرینان و نه سرمایه گذاران مانند
هنرمندان انسان‌هایی راست‌مغز نیستند، بنابراین در این مقاله سعی داریم نکته‌هایی
را برای متفکران چپ مغز ارائه دهیم تا استارتاپ خود را ارزش گذاری کنند
.

 ۱.شما همانی هستید که بازار می‌گوید
هستید

گر سرمایه
گذاران بگویند که استارتاپ شما
۱ میلیون دلار
می‌ارزد، پس
۱ میلیون دلار می‌ارزد. شاید فکر کنید بیشتر می‌ارزد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.