Take a fresh look at your lifestyle.

چه چیزی از شما یک رهبر واقعی می سازد

254

چه چیزی واقعا
از شما یک رهبر خوب می سازد؟

این یک سوال
ساده است، ولی همچنان با نوشته شدن چندین کتاب و انجام مطالعات زیاد در این زمینه،
محققان نتوانسته اند به تعریف واحدی از این مفهوم برسند.

پس بیایید این
مقاله را ابتدا با تعریف چیزهایی که به موضوع رهبر بودن ربطی ندارد، آغاز کنیم:

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.