Take a fresh look at your lifestyle.

سه سوال بسیار مهم و تاثیرگذار بر افزایش درآمد شرکت

289

بزرگ ترین لحظه پیشرفت هر کارآفرینی فهم این موضوع است که برخی چیزها بیش از موارد دیگر برایش اهمیت دارند. یکی از ساده ترین راه ها، تمرکز بر اولویت های تان می باشد.

در ادامه به سه سوالی اشاره می شود که با پرسیدن هر روزه آنها از خودمان می توانیم بر دستیابی به اولویت هایمان تمرکز کرده و آنها را اولویت قرار دهیم. این سه سوال نقش بسیار مهمی در پیشرفت یک کمپانی خواهند داشت.

۱– کدامیک از مشکلات مشتریان مان را حل می کنیم؟

بر آنچه که کمپانی تان انجام می دهد تمرکز نمایید. آیا شما می توانید مشکلی را که می خواهید حل کنید توضیح دهید؟ آیا به انداز کافی از مشکلات مشتریان تان آگاه هستید؟ آیا آنچه که شما انجام می دهید به حل مشکل آنها و افزودن ارزش و سودمندی به آنها و مشتریان شان کمک می کند؟

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.