Take a fresh look at your lifestyle.

۴ پله تا رسیدن به موفقیت در زندگی

257

بسیاری از کتاب ها و جملات معروف از
افرادی مثل

 Earl
Nightingale, Bryan Tracy, Deepak Chopra

و
 Brendon
Burchard

از لحاظ ماهیت تنها یک هدف مشترک دارند
ولی به اشکال متفاوتی ارائه شده اند. این متخصصان ترکیب ها و
قیاس های
متفاوتی را بکار گرفته اند و داستان های متفاوتی را روایت کرده اند ولی در آخر
همگی یک حرف مشترک داشته اند. همه این حرف ها در ۴ مورد زیر خلاصه می شود:

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.