Take a fresh look at your lifestyle.

ارتباط احساسی از طریق برندها

280

 ارتباط احساسی، یکی
از محرک های مشتری است. مصرف کننده باید در ابتدا برند شما را بشناسد، سپس از برند
شما خوشش بیاید و در نهایت به برند شما اعتماد کند و احساس کند که ارتباط احساسی
با آن دارد
.

افراد به چندین دلیل ارتباط احساسی با
برند شما برقرار می کنند
:


 • برند
  نماد چیز مهمی برای آنهاست. و ارزش هایشان را با آن تقسیم می کنند
  .

 • برند
  شدید و قویست. این برند با افراد متفاوت در سطوح مختلف اجتماعی و با احساسات
  متفاوت ارتباط برقرار می کند
  .

 • رتباط حسیبرند
  قابل تحسین است
  .

 • برند
  تعامل دائمی با آنها دارد. هرگز آنها را نومید نمی کند
  .
 • برند
  باعث می شود که آنها حس خوبی داشته باشند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.