Take a fresh look at your lifestyle.

شرکت Instacart در کمتر از یک ساعت خواربار را به دست مشتریان می رساند

305

 اینکه شما بتوانید یک هندوانه خوب را انتخاب
کنید ، خودش یک هنر است ، این یکی از درس هایی است که
Max
Mullen
، میلیونر جوان سال ۲۰۱۵ ، در زمان پروسه
مدیریت سرویس آنلاین سفارش خواروبار ،
Instacart ، آموخت . به گفته خود مکس ۲۹ ساله ، در شروع کار ، همه می گفتند
که شکست می خورد. او می دانست که استارتاپ های زیادی بودند که این کار را شروع
کردند و شکست خوردند . اما او می دانست که مردم دائما در حال خرید خواروبار هستند
و این یک مشکل است و باید حل شود . مکس در دانشگاه کالیفرنیا ، رشته کارآفرینی را
برگزید و شروع به فکر کردن به آن مدل های شکست خورده کرد . او و دونفر از دوستانش
بالاخره
 Instacartرا در سال ۲۰۱۲ در سانفرانسیسکو راه اندازی کردند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.