Take a fresh look at your lifestyle.

ده درصد دستگاه‌های سازمانی در جهان فرسوده هستند

182

– این مطالعه به طور ویژه بر شبکه‌های سازمانی تمرکز داشت و طی آن سازمان‌های کوچک، متوسط و بزرگ در ۲۸ کشور جهان بررسی شدند.
Ostovar IT RSS

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.