Take a fresh look at your lifestyle.

افشای نقص هایی در طراحی سخت افزار با ظهور heartbleed

195

آسیب پذیری Heartbleed ممکن است یک مشکل نرم افزاری باشد اما ضعف های موجود در معماری سخت افزار را به خوبی نمایان می کند.
Ostovar IT RSS

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.